Miljö

Skånska växthus läcker insektsgifter

Med syfte att undersöka läckage av bekämpningsmedel, vid Skånska växthus, genomförde Länsstyrelsen Skåne en studie under förra årets höst och vinter. Detta som en uppföljning av en studie från 2008, då Sveriges Lantbruksuniversitet kunnat konstatera läckage.

Av ämnena som analyserades nu hittade man bland annat imidakloprid, cyprodinil, fludioxonil, hexytiazox och tiakloprid. De är alla insektsmedel eller svampmedel som överskred sina riktvärden. Imidakloprid är en av tre neonikotinoider som förbjöds för utomhusanvändning 2018 av EU.

Varför man bara väljer att förbjuda det utomhus, och fortsätter att tillåta det vid växthusodling förstår jag inte riktigt. Visserligen så är jag inte särskilt insatt i hur man bygger växthus. Men det måste ju vara svårt att hålla glasbyggnaden helt tät? Man är ju medveten om att det finns läckage på flera ställen. Och det måste ju vara likadant på fler platser än bara i Skåne.

Imidakloprid

Imidakloprid, som hittades i 27 av de totalt 35 proven, finns i flera olika växtskyddsmedel och är verksamt mot insekter, bland annat livsviktiga pollinerare. Växthusen läcker alltså fortfarande dessa ämnen.

Vattendragen som undersökts är Görarpsån, Görslövsån, Hasslarpsån, Skavebäck, Braån, Alnarpsån och Sege å, rangordnade efter mest påverkan av bekämpningsmedelshalter.

Rapporten finns att hitta här.