Bin & BiodlingMiljö

Honungsbin och vilda bin konkurrerar men kan samsas

Hoten mot pollinerande insekter har väckt stort intresse i media under det senaste decenniet och att honungsbin och vilda bin konkurrerar kan vara ett av dem. Debatten om vilda bin och biodling har intensifierats i många europeiska länder. För att förebygga en liknande situation i Sverige är Jordbruksverket angeläget om att främja en produktiv diskussion grundad på forskning. Myndigheten strävar efter att sprida kunskap och belysa potentiella åtgärder för att minska riskerna för negativa påverkan på vilda bin.

Enhetschefen på Jordbruksverket, Thorsten Rahbek Pedersen, säger att det finns goda möjligheter att hantera konflikten mellan biodling och vilda bin.

”Sverige är ett stort land och det finns plats för både en ökande honungsproduktion och vilda bin”, säger han i ett pressmeddelande från Jordbruksverket

Lägre risk i Sverige

Forskningen visar generellt en samstämmig bild om att det kan uppstå konkurrens om föda vid höga tätheter av honungsbin. Hälften av de växtarter som förekommer utnyttjas både av honungsbin och vilda bin. I Sverige är dock antalet bisamhällen per kvadratkilometer lägre än i andra europeiska länder, vilket innebär en lägre risk för negativ konkurrens.

Ändå är viss konkurrens oundviklig och Jordbruksverket har publicerat en broschyr med råd till biodlare, lantbrukare och allmänhet om hur man kan minska konkurrensen. Råden bygger på en litteratursammanställning gjord av Lunds universitet 2022.

”Friska bin och lagom stora bigårdar kan både öka honungsskörden per samhälle och minska riskerna för vilda bin. Det är också viktigt att vara återhållsam med biodling nära naturreservat och nationalparker med rödlistade biarter”, säger Björn Gustavsson, rådgivare inom biologisk mångfald och bihälsa på Jordbruksverket.

Plantera växter istället för att skaffa honungsbin

Att honungsbin och vilda bin konkurrerar är inte det enda hotet. Tillbakagången av vilda bin beror mycket på landskapets förändring. De senaste hundra åren har minskningen av boplatser och föda till vilda bin drastiskt förvärrats på grund av ett mer effektivt jord- och skogsbruk. Därför krävs samverkan från myndigheter, markägare, biodlare och naturvårdare för att säkerställa en hälsosam miljö för både honungsbin och vilda bin. En sådan samverkan kan inkludera åtgärder som att skapa tillräckligt med föda i form av pollen- och nektarproducerande växter.

En person som vill bidra till den biologiska mångfalden kan göra en stor skillnad genom enklare åtgärder som att plantera bivänliga växter, sätta upp bihotell eller låta gräsmattan blomma. Stora bigårdar i stadsmiljöer med hårdgjorda ytor bör begränsas med hänsyn till den begränsade tillgången på blomresurser. Enhetschefen Thorsten Rahbek Pedersen på Jordbruksverket understryker vikten av dessa åtgärder för att främja biologisk mångfald.

Läs även: Städernas honungsbin konkurrerar med vilda pollinatörer